Integrated medicine

Integrated Medicine streeft naar een integratie van de mogelijkheden uit de moderne geneeskunde en mogelijkheden uit ‘natuurlijke’ behandelingen, bijv. voedingssupplementen, maar ook advies bij leefstijl of mindfulness. Om dit goed te kunnen kaderen gaan we nog even terug naar wat EBM is en wat voor soorten geneesmiddelen er zijn.

Evidence based medicine = EBM

In EBM komen drie aspecten samen:

 • de eigenheid en de hulpvraag van de patiënt,
 • de expertise van de arts en
 • de kritisch gewogen resulta­ten van wetenschappelijk onderzoek.

Dankzij deze nieuwe ontwikkeling is de kwaliteit van de geneeskunde enorm toegenomen. Het is meer duidelijk gewor­den welke technische onderzoekingen (bijv. bloedonderzoek, radiolo­gie), adviezen en geneesmiddelen wel, en welke niet zinvol/werkzaam zijn. Onnodige medische onderzoeken of behandelingen kunnen schaden.

Wij zijn enthousiast over EBM. Elke week studeren en bespreken de huisartsen samen een nieuwe EBM-richtlijn.  Wij ontvangen geen vertegenwoordigers of post van farmaceutische firma’s (van reguliere of natuurlijke geneesmidde­len). Ons adagio is geen farmaceutische beïnvloeding, wel nieuwe wetenschappelijke ontwikkelin­gen.

Informatie en advies als behandeling

In elke consult zijn wij bezig met het opsporen van alarmsignalen (bijv. longontsteking bij griep) en natuurlijk het vroegtijdig opspo­ren van ern­stige ziekten, die vragen om een snelle behandeling, zoals kanker of een hart­infarct. Men noemt deze benade­ring ‘pluis’ of ‘niet pluis’.

Veel ziektes gaan vanzelf over. Vaak is een geneesmiddel niet nodig, niet zinvol, terwijl het wel bijwerkin­gen kan geven. Dus de eerste stap is een diagnose, informatie over deze diagnose, zelfzorgadviezen en uitleg over het natuurlijk beloop van jouw ziekte of jouw klachten (wanneer is verbetering of genezing te verwach­ten). Je wordt ook geïnformeerd over mogelijke alarmsignalen. Als die zouden ontstaan is het belangrijk om ons opnieuw te contacte­ren. Met de EBM-patiënteninformatie, o.m. www.thuisarts.nl en www.gezondheidenwetenschap.be, kan jij het thuis nog eens rustig nalezen.

‘Reguliere’ geneesmiddelen

Deze geneesmiddelen kunnen werkzaam zijn

 • tegen de oorzaak van de ziekte, bijv. een antibioticum tegen een bacterie bij een longontsteking of chemothera­pie bij kanker,
 • voor comfort, bijv. pijnstillers, tabletten tegen allergie (antihistaminica), …
 • voor preventie, bijv. vaccinaties of gericht op de risicofactoren, bijv. geneesmid­delen tegen hoge bloed­druk of cholesterol, om de kans op een hartinfarct of een beroerte te verklei­nen.

Een geneesmiddel kan tot één of meer van deze categorieën behoren. Het is zinvol om te begrijpen in welke catego­rie jouw geneesmiddel thuis hoort. Bijv. bij een geneesmiddel voor comfort, kan jij zelf kiezen, of je het wel of niet inneemt, of in een lagere dosering, of wanneer je het stopt. Bij preventieve geneesmiddelen (bijv. tegen hoge bloeddruk) neem je iets, terwijl jij geen ziekte of klachten hebt. Het is vaak niet dringend om deze geneesmidde­len te starten. Eerst kan gekeken worden wat in jouw leefwijze (voeding, beweging, stress) verbeterd kan worden om te zien of het geneesmiddel nog nodig is. Na een zorgvuldige overweging, samen met jou, van de voor- en nade­len, op korte en lange termijn, kan je kiezen om het geneesmiddel wel of niet te gebruiken.

Meer informatie via www.apotheek.nl. De bijsluiters van geneesmiddelen vindt u via www.bcfi.be.

Generische geneesmiddelen = witte producten

Generische geneesmiddelen verschillen uitsluitend van het merkproduct in naam, verpakking en verkoopprijs.

In kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid is er geen verschil. Deze geneesmiddelen leveren een belangrijke bespa­ring op, voor jou en de samenleving. Zo ontstaat er ruimte voor terugbetaling van nieuwe, levensnoodzake­lijke geneesmid­delen. Meer informatie in de folder Generische of originele geneesmiddelen.
Er zijn van een bepaald generische geneesmiddel meerdere merken. Wij schrijven het goedkoopste merk voor.

Jouw apotheek heeft dit niet altijd in voorraad en helpt je dan verder met een iets duurder generische geneesmid­del van een ander merk. Als je toch graag het goedkoopste merk wilt, is het handig om het telefonisch te bestel­len, met de vermelding van het merk, en het een ½ dag later af te halen.

‘Natuurlijke’ geneesmiddelen / voedingssupplementen

Wij horen graag jouw ideeën, gevoelens/bezorgdheden en wensen of verwachtingen. Sommige patiënten willen graag (informatie over) natuurlijke (aanvullende) behandelin­gen. Anderen willen graag uitsluitend reguliere behandelin­gen. Onze praktijk is een echte mix van deze beide stromin­gen, zowel bij de patiën­ten, als bij de artsen. Onze uitgangspunten zijn kwalitatieve zorg op basis van patiëntgerichtheid, EBM en een opti­male ondersteu­ning met het elektronisch medisch dossier en internet.

Enerzijds is er steeds meer aangetoonde veiligheid en werkzaamheid van natuur­lijke geneesmiddelen en ander­zijds wordt dankzij EBM een aanzienlijk aantal reguliere geneesmiddelen niet aanbevolen, omdat ze onvoldoende werkzaam­ zijn of er nieuwe bijwerkingen ontdekt zijn. Enkele natuurlijke geneesmiddelen zijn terug te vinden in EBM-richtlijnen, bijv. gember bij zwangerschapsmisselijkheid, pepermuntolie bij darmkrampen en psyllium = vlo­zaad en probiotica bij prikkelbare darm, cranberry = veenbessen bij preventie van blaasontsteking.

Meestal zijn reguliere geneesmiddelen krachtiger in combinatie met mogelijke bijwerkingen. Natuurlijke geneesmidde­len/voedingssupplementen zijn meestal ‘zachter’ en hebben meestal geen/minder bijwerkingen. Daarom reguliere geneesmiddelen als het moet en natuurlijke geneesmiddelen als het kan. De beide stromingen zijn naar elkaar toe gegroeid, er is een betere integratie mogelijk, dit noemt men Integrated Medicine.

Hoe maken wij een keuze?

Wij gebruiken voor onze keuzes dezelfde criteria, die in de reguliere zorg worden gebruikt voor de geneesmidde­len, die (nog) niet zijn opgeno­men in EBM-richtlijnen. Dit zijn onder meer aansluiten bij de hulpvraag, aanvul­lend, medicalisering vermij­den, veilig­heid, werkzaamheid, eenvoud en betaalbaarheid.

 • Persoonsgericht betekent dat deze behandelingen alleen in aanmerking komen als dat aansluit op jouw hulp­vraag, visie en wensen en dat wij je goed en eerlijk informeren over de werkzaamheid, veiligheid en kosten.
 • Aanvullend betekent dat het een zinvolle, noodzakelijke, reguliere behandeling niet in de weg staat (bijv. cura­tieve oncologische behandeling bij kankerpatiënten). Wel kan het reguliere geneesmiddelen vervangen die vol­gens EBM niet werkzaam zijn. Bijv. echinacea of tijm bij luchtweginfectie (veiligheid en enige werkzaam­heid aan­getoond) i.p.v. reguliere hoestmiddelen of een antibioticum bij bronchitis (beperkte werkzaam­heid en mogelijke bijwerkingen).
 • Medicalisering vermijden betekent het vermijden van onnodige behandelingen, ‘psychische afhankelijkheid’ van (natuurlijke) geneesmiddelen en onnodige kosten. Welke ziekten zijn onschuldig en gaan van­zelf over, waarbij ‘uitzieken’ en adviezen voldoende zijn? Welke natuur­lijke geneesmiddelen zijn niet werk­zaam?
 • Veiligheid betekent dat er geen schade toe gebracht mag worden. ‘Natuurlijk’ betekent niet altijd onschade­lijk en sommige voedingssupplementen gaan niet samen met reguliere geneesmiddelen (bijv. Sint Jans­kruid en de anticonceptiepil of antidepressiva).
 • Voor de werkzaamheid en veiligheid gebruiken wij betrouwbare bronnen zoals naturaldatabase.therapeuticresearch.com. Dit is een organisatie die natuurlijke behandelin­gen kritisch wetenschappelijk beoordeelt, in samenwerking met de Harvard University.
 • Betaalbaarheid is een rode draad binnen onze praktijk. Wij zoeken het hoogst kwalitatieve product en vervolgens de firma en het verkooppunt waar je het voor de beste prijs kan kopen.