Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – voor patiënten, die in Nederland verzekerd zijn bij een ziektekostenverzekering – Egbert J.W. van Wijk, antroposofisch huisarts.

Egbert J.W. van Wijk, antroposofisch huisarts is praktiserend lid van de Nederlandse Vereniging Antroposofische Artsen. Hij voldoet aan de kwaliteitscriteria voor het NVAA certificaat.

1.      Overeenkomst tot dienstverlening.

 • De overeenkomst tot verlening van geneeskundige hulp en/of overige diensten van geneeskun­dige en/of van medisch adviserende aard, zullen ten allen tijde worden ge­sloten door Egbert van Wijk vanuit diens vrije beroeps­uitoefening als zijnde arts.
 • Van een overeenkomst, zoals bedoeld in het vorige lid, is sprake vanaf het mo­ment dat deze mondeling of schriftelijk is bevestigd, middels een afsprakennotitie of (e-mail)cor­respondentie.
 • De gehanteerde tarieven staan vermeld op de website www.hupr.org. Als de feitelijke duur van het consult langer is dan de afgesproken duur van het consult, is de feitelijke duur bepalend voor het tarief.

2.      Tarieven & betaling.

 • Betaling per verkregen consult dient in beginsel achteraf te geschieden, omdat per periode van vier maanden wordt gefactureerd. Egbert van Wijk behoudt ook het recht om een voorschotbedrag te verzoeken voordat met de genees­kun­dige zorg wordt aangevangen.
 • Betaling van declaraties dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurda­tum, ten­zij anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van een termijn van dertig dagen is de pa­tiënt in verzuim en is onder voorbehoud van bij­zondere om­standig­heden een boetebeding van € 55,- van toepassing. Indien in­vorderingsmaat­regelen te­gen de in verzuim zijnde patiënt worden getroffen, ko­men de incassokos­ten van de in­cassojurist Mr. E. Schijlen (LL.M.) vallende op de be­treffende rechts­vordering geheel en al voor rekening van de patiënt.
 • Egbert van Wijk behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden tussentijds op te schorten op het moment dat geen betaling(en) binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn van dertig dagen heeft plaatsgevonden, naast een te beta­len boetebeding ad € 55,- per factuur, waarbij het boetemaximum € 400,- zal bedragen.
 • Tenzij voor de verlening van de geneeskundige zorg in een bepaalde zaak een vast bedrag wordt af­gesproken, heeft de patiënt recht op verstrekking van een goed en hel­der leesbare urenverant­woording. Deze urenverantwoording zal derhalve worden opgenomen in de rekening.
 • Indien de patiënt later dan 24 uur (één werkdag) van te voren het consult annu­leert, wordt het con­sult volledig in rekening gebracht. De annulering van het be­treffende con­sult kan zowel telefo­nisch (tel. 00 32 3 650 10 00, 8.00 – 12.30 uur), als per reguliere postbezor­ging of e-mail plaatsvinden. An­nulering via e-mail dient ge­lijktijdig te gebeuren via egbertvanwijk@hupr.org en assistente@hupr.org.

3.      Aansprakelijkheid.

 • 3.1    Aansprakelijkheid wordt slechts door Egbert van Wijk in diens vrije beroepsuitoefe­ning aan­vaard voor het bedrag dat normaliter gesproken door een derge­lijke beroepsaansprake­lijkheidsverzeke­ring in de huisartsenpraktijk in het des­betreffende geval wordt uitgekeerd ter zake van de schade waarvoor de artsen aan­sprakelijk zijn ge­steld, vermeerderd met het eigen risico van die verzeke­ring, doch in elk geval tot een maximum van € 2.500,-.
 • 3.2    Het inschakelen van derden zal door de arts Egbert van Wijk  zoveel mo­ge­lijk in overleg met de pati­ënt gebeuren. Egbert van Wijk is niet aan­sprake­lijk voor tekort­komingen van aldus inge­scha­kelde derden.
 • 3.3    Egbert van Wijk is huisartsopleider aan het Interuniversitair Centrum HuisartsenOpleiding. Daarom resulteren de consulten bij zijn huisarts in opleiding (momenteel Gianni Faelens) – onder zijn supervisie en verantwoordelijkheid. De consulten bij de huisarts in opleiding worden gedeclareerd op de naam van Egbert van Wijk, de superviserend huisartsopleider.
 • 3.4    Op de rechtsverhouding tussen de arts en de patiënt is uitsluitend Nederlands recht van toepas­sing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Ne­derlandse rechter.

4.      Klachtenbemiddeling.

 • Uw feedback wordt met zorg ter harte genomen, bijv. via egbertvanwijk@hupr.org.
 • Het medisch handelen van Egbert van Wijk valt onder meer onder de klachtenbemiddelingsregeling van de Neder­landse Vereniging van Antro­po­sofische Zorgaanbie­ders (NVAZ).